Integritetspolicy

Här hittar du Colour and the Shapes integritetspolicy. Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-24.

Vi värnar om din personliga integritet

Här kan du läsa om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, varför vi gör det, vilka rättsliga grunder vi har för att spara dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi samlar in följande personuppgifter på vår salong. Namn, E-postadress, Telefonnummer, Postadress, Anteckningar, Försäljningshistorik, Bokningshistorik, Kvitton, Foton, Filmklipp och Fakturor.

Vi samlar in personuppgifter med fyra olika huvudändamål (Se nedan). Dessa uppgifter samlas in för att:

 • Personuppgifter för utförande av tjänst: Vi ska kunna boka och utföra våra tjänster samt kontakta dig för att boka om, boka av eller erbjuda en återbudstid då förhinder uppstår eller ledig tid finns att erbjuda.
 • Personuppgifter för betalning och fakturering: Vi behöver kunna både köpa in tjänster och produkter samt fakturera kunder och leverantörer.
 • Detaljerade personuppgifter för bättre hårresultat och affärsuppföljning: Vi ska kunna ge dig bättre service, förutsättningar för ett bättre hårresultat samt förutsättningar till affärsutveckling inom bolaget genom uppföljning av försäljnings- och bokningsstatistik.
 • Personuppgifter för kommersiellt syfte: Marknadsföra oss mot befintliga och potentiella nya kunder.

2. Hur samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter samlas in genom att du lämnar personuppgifter vid kontakt med oss via e-post, telefon eller fysiskt besök på vår salong.

3. Vilken rättslig grund har vi för hanteringen av personuppgifter?

Följande rättsliga grunder finns för hanteringen av personuppgifter:

 • Med stöd i fullföljande av avtal för personuppgifter för utförande av tjänst.
 • Med stöd i fullföljande av avtal för personuppgifter för betalning och fakturering.
 • Med stöd i lämnat samtycke – (Samtyckesavtal – Behandling av personuppgifter) för detaljerade personuppgifter för bättre hårresultat och affärsuppföljning.
 • Med stöd i lämnat samtycke (Samtyckesavtal – Användning av bild/film) för personuppgifter i kommersiellt syfte

4. Hur länge sparar vi personuppgifter?

 • Personuppgifter insamlade med stöd i fullföljande av avtal för utförande av tjänst, i form av Namn, E-postadress, Telefonnummer, Postadress, Anteckningar om önskad behandling samt Anteckningar om önskemål att ändra tid om återbud inkommer sparas i högst två (2) år efter avslutad kundrelation.
 • Personuppgifter insamlade med stöd i fullföljande av avtal för betalning och fakturering, i form av Namn, E-postadress, Telefonnummer, Postadress, Kvitton och Fakturor sparas i högst sju (7) år i enlighet med Boköringslagen.
 • Personuppgifter insamlade med stöd i lämnat samtycke för detaljerade kunduppgifter för bättre hårresultat och affärsuppföljning i form av Anteckningar om Hårrecept och Hårhistorik, Hårbilder, Försäljningshistorik, Bokningshistorik sparas i högst två (2) år efter avslutad kundrelation.
 • Personuppgifter insamlade med stöd i lämnat samtycke för kommersiellt syfte i form av Namn, Foton och Filmklipp sparas i högst fem (5) år från fotograferings-/filmtillfället.

5. Marknadsutskick

Efter skriftligt medgivande kommer vi vid behov göra marknadsutskick till kunder via e-post, SMS eller post. Om marknadsutskick görs genom e-post kan kunden genom en länk i e-postmeddelandet som skickats, berätta att du inte längre önskar få dessa utskick. Inga fler utskick görs då till kundens e-postadress. Kunder kommer fortfarande att få de obligatoriska bokningsbekräftelserna och påminnelser om bokad tid då det krävs för att kunna fullgöra våra tjänster. Du kan också meddela om du inte vill ha marknadsutskick via SMS eller post genom att kontakta oss.

6. Övriga mottagare av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att delas med närstående företag, om så krävs för fortsatt hantering av bokning och kundkontakt i form av Namn, E-postadress, Telefonnummer, Postadress, Anteckningar, Försäljningshistorik, Bokningshistorik och Försäljningskvitton. Om vi tecknar avtal med ny leverantör eller byter ut befintlig leverantör kommer du alltid att informeras om detta, med möjlighet att få dina personuppgifter borttagna hos det närstående företaget.

7. Säkerhet

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

8. Rätt till tillgång

Du har som fysisk person rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar vid ett tillfälle per år (ett så kallat registerutdrag). För ytterligare kopior kan avgift komma att utgå. Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig. Observera att vi endast lämna ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Registerutdrag”.

Colour and the Shape Sweden
Höganäsgatan 4A
753 30 Uppsala

9. Rätt till rättelse

Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Märker du dock att vi har felaktiga uppgifter om dig har du som fysisk person rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till det ändamålet vi har med behandlingen av dina personuppgifter. Om uppgifterna har rättats på din begäran kommer vi se till att informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har rättats. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig vara omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

10. Rätt till radering

Vi sparar Personuppgifter (i de fall Kund inte begärt om en radering eller ändring av personuppgifter under avtalstid) så länge som Kund är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de inom två (2) år, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

Som fysisk person har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. I följande fall måste personuppgifter raderas:
• Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in och behandlar dem för;
• Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke;
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina personuppgifter behandlas;
• Om du motsätter dig den personuppgiftsbehandlingen som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse;
• Om personuppgifter inte behandlas enligt regleringen;
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om personuppgifter har raderats på din begäran kommer vi informera dem som vi har lämnat ut dina personuppgifter till om att denna radering har ägt rum. Vi kommer dock inte göra detta om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi också att informera dig till vem informationen har lämnats ut.

11. Rätt till begränsning av behandling

Du har som fysisk person rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

12. Rätt till invändning

Du har som fysisk person rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen. Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

13. Klagomål

Om du som fysisk person anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt.

14. Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Monica Werner är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Colour and the Shape Sweden. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.
Monica Werner
Colour and the Shape Sweden
Höganäsgatan 4A
753 30 Uppsala
Telefon: 018-100121

Kontakta oss för att utöva dina rättigheter

Om du som fysisk person vill utöva dina rättigheter så som din rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begära en begränsning av behandling återkallande av samtycke eller lämna klagomål kontakta oss.

15. Ändring av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på följande sida: https://colourandtheshape.se/integritetspolicy/

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

16. Godkännande av integritetspolicy

I och med att du kryssar i att du läst vår integritetspolicy eller lämnar samtycke skriftligen så godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.